IELTS Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

IELTS Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

Abnormal: Anormal, olağandışı
Abrupt: Beklenmedik, ani, sarp, dik
Absent: Yok, bulunmayan, devamsız
Absolute: Mutlak, kesin, tam
Abstract: Soyut
Abundant: Bol, çok, dolu
Accessible: Ulaşılabilir, girilebilir, bulunur
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Acquainted: Tanışmış, tanışık
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adequate: Yeterli, uygun, elverişli
Adhesive: Yapışkan, bağlı
Adjacent: Bitişik; yakın, komşu
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Advisable: Tavsiye edilebilir, akla uygun
Aerial: Hava, havai
Affectionate: Sevecen, şefkatli, müşfik
Affordable: Satın alınabilir
Aggressive: Saldırgan, kavgacı, girişken
Alike: Benzer, aynı
Ambiguous: İki anlamlı, belirsiz, müphem
Ambitious: Hırslı
Amiable: Sevimli, tatlı, cana yakın
Ample: Yeterli, bol
Annual: Yıllık, senelik
Antique: Antik, antika
Anxiety: Endişe, kaygı, merak
Anxious: Endişeli, kaygılı, huzursuz
Apparatus: Alet, aygıt, cihaz
Apparent: Belli, açık, aşikâr, ortada, bariz
Appropriate: Uygun, yerinde
Arbitrary: Keyfi, isteğe bağlı
Arrogant: Kendini beğenmiş, gururlu, kibirli
Artificial: Yapay, suni
Ashamed: Mahcup, utanmış
Astray: Kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış
Available: Müsait, var, mevcut
Average: Ortalama, orta
Aware: Farkında, haberdar
Awful: Korkunç, berbat
Awkward: Sakar, beceriksiz, aksi ,acemi,mahcup
Bald: Kel, kabak, saçsız
Bare: Çıplak, bomboş
Barren: Kısır, verimsiz, çorak, kıraç
Beneficial: Yararlı, hayırlı, faydalı
Bitter: Acı, üzücü
Blunt: Kör, kör (bıçak), körelmiş
Bold: Cesur, gözü pek, cüretli
Boring: Sıkıcı
Brief: Kısa, kısa ve öz
Brilliant: Zeki, pırıl pırıl, harika
Brittle: Kolay kırılır, kırılgan, gevrek
Brutal: Vahşi, yabani, acımasız
Calm: Sakin
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Careful: Dikkatli, özenli
Careless: Dikkatsiz
Casual: Tesadüfen olan, rahat
Cautious: Tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
Chief: Baş, ana, en üst rütbeli
Civil: Nazik, medeni, uygar
Clumsy: Sakar, beceriksiz
Coarse: Kaba, kaba saba, kalın
Coherent: Uyumlu, ahenkli
Colonial: Sömürge, koloni ile ilgili
Commercial: Ticari
Commonplace: Sıradan, alelâde, olağan
Compact: Sıkı, yoğun; özlü
Comparable: Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir
Compatible: Uygun, uyumlu, bağdaşan
Competitive: Rekabete dayanan
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Compliance: Uyma, itaat, rıza
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Comprehensive: Etraflı, geniş, çok yönlü
Compulsory: Zorunlu, mecburi, zorlayıcı
Concise: Kısa, özlü, veciz
Conclusive: Son, kesin, kati, inandırıcı
Concrete: Somut, elle tutulur, gerçekten var olan
Confident: Güvenli, emin, kuşkusuz
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Consecutive: Birbirini izleyen, artarda
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Considerate: Saygılı, düşünceli, nazik
Consistent: Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
Conspicuous: Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
Constant: Daimi, sürekli, değişmez
Contemporary: Çağdaş, modern
Content: Hoşnut, memnun, hazır
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Controversial: Tartışmalı, tartışmaya yol açan
Convenient: Kullanışlı, uygun, pratik
Conventional: Basmakalıp, alelade
Converse: Ters, zıt, karşıt
Countless: Sayısız, çok
Couple: Çift
Courteous: Kibar, nazik, ince, saygılı
Critical: Kritik, hassas, ciddi, eleştiri
Crude: Kaba, nezaketsiz, ilkel
Curious: İlgili, meraklı
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Damp: Nemli, rutubetli, ıslak
Dangerous: Tehlikeli
Deaf: Sağır, ağır işiten, duyarsız
Definite: Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
Deliberate: Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
Delicate: Nazik, narin, ince, düşünceli
Delicious: Lezzetli
Dense: Sıkışık, yoğun
Dependable: Güvenilir, güvenilebilir
Dependent: Bağlı, tabi, bağımlı
Depressed: Kederli, karamsar, bastırılmış
Desirable: Çekici, beğenilen, hoş
Desolate: Boş, ıssız, terk edilmiş
Desperate: Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
Detrimental: Zararlı
Dim: Loş, bulanık, anlayışsız, sönük
Discreet: Tedbirli, ihtiyatlı, ağzı sıkı
Dismal: Kasvetli, loş ve sıkıntı verici, kederli
Distant: Uzak, ırak, uzakta
Distinct: Ayrı, farklı, başka, belirgin
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Divine: Tanrısal, ilahi, Tanrı'ya adanmış
Dramatic: Dramatik, tiyatroya ait
Drastic: Şiddetli, sert, zorlayıcı
Dreadful: Berbat, iğrenç, kötü, korkunç
Dubious: Belirsiz, şüpheli, kararsız
Dull: Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
Durable: Uzun ömürlü, dayanıklı
Dwarf: Cüce, bodur, bücür
Eager: Hevesli, gayretli, istekli
Earnest: Ciddi, ağırbaşlı, gerçek
Eccentric: Acayip davranışlı, antika, alışılmadık
Economic: Ekonomik
Effective: Etkili, etkileyici, tesirli
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Elaborate: Ayrıntılı, detaylı
Electrical: Elektrik, elektro
Elegant: Şık, zarif, hoş, kibar
Eminent: Ünlü, yüksek rütbeli, yüce; seçkin
Empirical: Deneysel, görgül
Enormous: Büyük, muazzam, kocaman
Epidemic: Salgın, yaygın
Equal: Eşit, denk, eş
Equivalent: Eşit, denk, eşdeğer
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Eternal: Ölümsüz, ölmez, sonsuz
Exact: Tam, tamı tamına, dakik
Excellent: Mükemmel
Exceptional: İstisna, olağanüstü, fevkalade
Excessive: Aşırı, fazla
Exclusive: Tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin
Exhausted: Tükenmiş, bitmiş, bitkin
Explicit: Açık, belirgin, aşikâr
Explosive: Patlayıcı
Exquisite: Nazik, kibar, nefis
Extensive: Kapsamlı, detaylı, yaygın
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extinct: Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
Extraordinary: Olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
Extravagant: Aşırı, ölçüsüz, savurgan, müsrif
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Fake: Sahte, taklit, uydurma, uyduruk
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Fantastic: Harika, düşsel
Fashionable: Modaya uygun
Fatal: Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
Favorable: İyi niyetli, olumlu, müsait
Feasible: Uygulanabilir, yapılabilir
Fertile: Bereketli, verimli, zengin
Fervent: Ateşli, hararetli, coşkun
Fierce: Azılı, azgın, sert, kızgın
Final: Son, en son, sonuncu
Finite: Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
Firm: Sert, katı, sabit, kesin
Fit: Sağlıklı, zinde, formda
Flexible: Elastik, esnek, eğilebilir
Fluent: Akıcı, düzgün, sürükleyici
Foremost: Önde gelen, en önemli, baş
Formal: Resmi
Former: Önceki, ilk,önceden
Formidable: Korkunç, tüyler ürpertici
Forthcoming: Önümüzdeki, gelecek, yaklaşan
Fortunate: Şanslı, talihli, bahtı açık
Fragile: Kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir,hassas
Fragrant: Güzel kokulu, kokulu, mis kokulu
Fruitful: Verimli, bereketli
Fundamental: Esas, temel, ana
Further: Başka
Generous: Cömert, eli açık
Genius: Dahi, deha, zeki
Gentle: Kibar, nazik, hoşgörülü
Genuine: Hakiki, öz, gerçek
Giant: Dev, dev gibi, kocaman
Gigantic: Dev gibi, kocaman, çok büyük.
Global: Evrensel
Gloomy: Karanlık, hüzünlü, karamsar
Gorgeous: Muhteşem, harika, göz kamaştırıcı
Graceful: İnce, zarif, ağırbaşlı, vakur
Grand: Büyük, yüce, ulu, heybetli
Grateful: Minnettar, memnun
Greedy: Hevesli, hırslı, pisboğaz
Gross: Brüt, bütün, toptan
Guilty: Suçlu
Harmful: Zararlı, kötü, muzır
Harsh: Sert, kaba, kırıcı, acı
Hesitant: Tereddütlü, duraksayan, mızmız
Horrible: Korkunç
Hostile: Düşmana ait, düşmanca, muhalif
Humble: Alçakgönüllü, mütevazı
Jealous: Kıskanç, güvensiz, düşkün
Keen: İstekli, hevesli, düşkün
Lean: Zayıf, ince, yağsız, kıt
Legal: Yasal, hukuk, kanuni
Legitimate: Yasal, meşru, mantıklı
Liable: Sorumlu, olası, mesul
Liberal: Liberal, özgür düşünceli
Loyal: Sadık, vefalı
Luminous: Parlak, aydınlık, açık, zeki
Lunar: Aya ait
Magnificent: Görkemli, azametli, şahane
Major: Büyük, önemli, başlıca
Manual: Manuel, elle yapılan
Marine: Deniz, denize ait
Massive: Ağır, yekpare, masif
Mature: Olgun, kemâle ermiş, ergin
Mental: Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
Meticulous: Titiz, çok dikkatli, kılı kırk yaran
Military: Askeri
Minor: Küçük, ikinci derecede, ikincil
Miserable: Sefil, perişan, zavallı
Mobile: Hareketli, gezici, oynak
Moderate: Ilıman, ılımlı, ölçülü
Modest: Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
Moist: Nemli, ıslak, sulu, rutubetli
Monetary: Para, para ile ilgili, parasal
Monumental: Anıtsal, devasa, heybetli
Multitude: Çok sayıda, kalabalık
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Naked: Çıplak, yalın, salt
Nasty: İğrenç, çirkin, kötü, pis
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Naval: Deniz donanmasına ait
Neat: Temiz, derli toplu
Negation: İnkâr, ret, olumsuzluk
Negligible: Önemsiz, ihmal edilebilir
Nervous: Sinirli
Notable: Saygın, tanınmış, unutulmaz
Notorious: Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
Objective: Objektif, tarafsız, nesnel
Obscure: Karanlık, loş, belirsiz, karışık, anlaşılmaz
Obstinate: İnatçı, dik başlı, dik kafalı
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Offensive: Saldıran, saldırgan, hakaret eden
Opposite: Karşıt
Optimistic: İyimser
Original: Özgün, ilk
Outrageous: Aşırı kötü, çok çirkin, rezil
Outstanding: Göze çarpan, seçkin, önde gelen
Overall: Tam, tüm, etraflı
Own: Kendi
Pale: Sararmış, soluk, solgun
Partial: Kısmi, tam olmayan, taraflı
Passionate: Tutkulu, ihtiraslı, hırslı
Peculiar: Has, özgün, özel, acayip
Perfect: Mükemmel, kusursuz
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Perpetual: Sürekli, aralıksız, daimi
Polar: Kutup, kutupsal
Portable: Portatif, seyyar, taşınabilir
Potential: Potansiyel, olası
Precious: Kıymetli, değerli
Precise: Tam, kesin, belirli, belli
Predominant: Üstün, baskın, ağır basan, hakim
Preferable: Daha iyi, tercih edilir
Pregnant: Gebe, hamile, yaratıcı
Preliminary: Ön, ilk, başlangıç
Previous: Önceki, eski, evvelki
Primary: İlk, biri, başlıca, ana, temel
Prime: En önemli, başlıca, asal
Primitive: İlk, ilkel, ilk çağa ait
Principal: Baş, ana, asıl, esas
Prior: Önceki, eski, önce
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prominent: Belirgin, belli, göze çarpan
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Proper: Tam, doğru dürüst, uygun,yerinde
Prosperous: Başarılı, zengin, refah
Punctual: Dakik
Qualified: Nitelikli, kısıtlı, vasıflı
Radiant: Parlak, ışık saçan, ışıl ışıl
Radical: Radikal, kökten, köklü, Köksel
Random: Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
Rational: Mantıklı, oranlı, akla yatkın
Raw: Ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
Reasonable: Akla yatkın, mantıklı, makul
Reckless: Kayıtsız, pervasız, düşüncesiz
Relevant: Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
Reliable: Güvenilir, emin, inanılır
Religious: Dindar, inançlı, sofu
Reluctant: İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Resistant: Dirençli, dayanıklı
Responsible: Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
Restless: Huzursuz, kıpır kıpır
Reverse: Ters, zıt, karşıt, aksi
Rigid: Sert, katı, eğilmez
Rigorous: Sert, sıkı, şiddetli
Ripe: Olgun, olmuş, dinlendirilmiş
Robust: Dinç, dirençli, kuvvetli
Rough: Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
Round: Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Ruthless: Acımasız, merhametsiz, insafsız
Sacred: Kutsal, mübarek, mukaddes
Sarcastic: Alaylı, iğneli, iğneleyici
Satisfactory: Yeterli, tatminkâr, memnun edici
Scarce: Kıt, zor bulunur, az bulunur
Secondary: İkincil, orta, orta dereceli
Secret: Gizli
Sensational: Heyecan yaratan
Sensible: Duyarlı, mantıklı, hassas
Sensitive: Duyarlı, hassas, alıngan
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Shallow: Sığ, derin olmayan, yüzeysel
Shy: Utangaç
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Similar: Benzer, benzeyen
Simultaneous: Eşzamanlı, aynı zamanda olan
Sincere: İçten, samimi, candan
Slender: İnce, ince belli, narin
Slight: Hafif, belli belirsiz, azıcık,öylesine
Smart: Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
Smooth: Düz
Solar: Güneş, solar
Solitary: Kimsesiz, ıssız, yalnız
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Sound: Sağlam, sapasağlam, sıhhatli
Spacious: Geniş, ferah, havadar
Spare: Yedek, fazla, boş, az
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Spectacular: Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
Splendid: Görkemli, muhteşem
Spontaneous: İçten gelen, kendiliğinden olan, doğal
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Staple: Temel, başlıca, ana, esas
Steady: Sağlam, daimi, devamlı,istikrarlı
Steep: Sarp, dik, yalçın
Stiff: Sert, katı, koyu, yoğun
Stout: Tıknaz, yiğit, kahraman
Subordinate: Ast, alt, ikincil, bağlı
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Sufficient: Yeterli, kâfi, yeter
Suitable: Uygun, münasip
Sullen: Somurtkan, suratsız, aksi
Superficial: Yüzeysel, iki boyutlu
Superior: Üst, üstün, yüksek
Supreme: En yüksek, en üstün, yüce
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Suspicious: Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
Swift: Çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen
Tedious: Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
Tentative: Deneme niteliğinde, deneysel
Terminal: Son, uç, dönem sonuna ait, terminal
Terrific: Müthiş, olağanüstü, korkunç
Thorough: Tam, eksiksiz, kusursuz,
Thrifty: Tutumlu, idareli, kanaatkâr
Tough: Sert, sağlam, zorlu, çetin
Transparent: Şeffaf, saydam, transparan
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trivial: Küçük, değersiz, önemsiz
Ultimate: Son, en son, en uzak, esas
Unconscious: Baygın, bilinçsiz
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Upright: Dik, kalkık, dikey
Upset: Üzgün
Urban: Kentsel, şehirsel
Urgent: Acil, ivedi
Vacant: Boş, açık, terkedilmiş
Vague: Belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
Vain: Boş, faydasız, gururlu, nafile, gururlu
Valid: Geçerli, geçer, yürürlükte
Various: Çeşitli, değişik, türlü
Vast: Çok geniş, engin, çok
Versatile: Çok yönlü
Version: Hikâye, versiyon, uyarlama
Vertical: Dikey, düşey, dik
Vigorous: Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
Violent: Şiddetli, sert, zorlu
Visible: Görülebilir, görünür, görünen
Visual: Görme, görüş, görsel
Vital: Hayati, çok önemli
Vivid: Canlı, hayat dolu, parlak
Volunteer: Gönüllü
Vulnerable: Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Welfare: Refah, mutluluk, sağlık
Widespread: Yaygın, genel,geniş çapta
Worthwhile: Değer, zahmete değer, zamana değer

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

ielts Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!